Go to Top

JURIDISKA RÄTTIGHETER

INFORMACION GENERAL

Denna webbsida tillhör NATURAL LOGISTICS S. L., med adress Ana Mariscal, 5 – 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), med företagsnummer B- 84147065. NATURAL LOGISTICS S. L., telefon: +34 915 36 13 95 och emailadress: sv@500cosmeticsb2b.com. Bestämmelserna på denna webbsida är utformade som regler för NATURAL LOGISTICS portal som finns tillgänglig för Internet-användare.

POLICY ÖVER SKYDD AV UPPGIFTER AV PRIVAT KARAKTÄR

Alla de uppgifter som lämnas via elektroniska formulär och/eller via e-mail kommer att behandlas med strikt konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Vi informerar er om att ni har rätt till tillträdde, ändring eller annullering av era uppgifter. Ovan rättigheter kan utövas genom att skriftligen meddela det till följande adress: Ana Mariscal, 5 – 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (España).

De uppgifter som efterfrågas är totalt nödvändiga för att kunna identifiera mottagaren och kunna utföra grundläggande uppgifter som har med vår service att göra. NATURAL LOGISTICS bekräftar sitt åtagande att behandla uppgifterna med ansvar och konfidentiellt och därmed garantera att uppgifterna behandlas i enighet med lagen samt att de endast används av NATURAL LOGISTICS av den tidigare nämnda orsaken.

Avsändarens godkännelse

Genom att skicka in de formulär som finns på denna webbsida eller genom att sända ett e-mail ger avsändaren sitt samtycke till behandlingen av de uppgifter som ingår däri.. Data kommer hur som helst inte att vidarebefordras till tredje part.

RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, ANNULLERING OCH INVÄNDNING

Genom att uppfylla bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, kan Ni kontakta NATURAL LOGISTICS, som ansvarig för behandlingen för att utöva Era rättigheter till tillgång, annullering, rättelse och invändning beträffande de uppgifter som ingår i de formulären Ni tar ansvar för.

Dessa rättigheter är personliga och ska utövas av samma person, utan andra begränsningar än de som föreskrivs i tillämplig lagstiftning. Man kan dock agera juridiskt ombud för den berörda användaren där han är i en situation av oförmåga att själv göra så eller i de fall användaren är omyndig vilket omöjliggör det egna utövandet, i alla fall ska finnas uttryckligt tillstånd från ägaren av uppgifterna.

Det är möjligt för familjemedlemar att annulera uppgifter eller få tillgång till dessa i fall av bortgången användare.

Rätt till tillgång

Ni kan utöva rätten till tillträde genom ansökan eller begäran till NATURAL LOGISTICS, som ansvarig för behandlingen, genom att ange ID samt filen eller de filerna Ni önskar konsultera. Utövandet av denna rätt får utövas på årsbasis, om inte bevisat berättigat intresse anges.

Säkerhetsansvarig beslutar om begäran om tillträde inom högst trettio dagar från mottagandet av begäran.
NATURAL LOGISTICS nekar endast åtkomst när begäran görs av någon annan än sökanden, eller om handlingen strider mot de villkor som fastställts i gällande lag.

Om ansökan godkänns kommer tillträde att ges inom 10 dagar från det att beslutet meddelats. Informationen, oavsett det sätt den ges på, kommer att vara läsbar och begriplig, med en tydlig transkription av datafilen.

Informationen ska innehålla uppgifter om den berörde och de effekter som följer av någon typ av databehandling samt källan till uppgifterna, innehavaren av uppgifterna, särskilda användningsområden och syften för vilka uppgifterna har lagrats.

Rätt till rättelse, annullering och invändning

När tillgång till filerna avslöjar att den berördes uppgifter är felaktiga, ofullständiga, otillräckliga eller alltför stor, kan Ni begära rättelse eller, i förekommande fall, deras annullering.

Rättelse, annullering och/eller invändning ska rapporteras av ägaren till filen inom tio dagar efter mottagandet av begäran. Ansökan om rättelse eller annullering görs genom något av ovanstående sätt (e-post eller vanlig post).

I det fall att filhanteraren anser att det inte är lämpligt att bevilja begäran av den sökande, skall det meddelas med motivation och inom den tidsfrist som föreskrivs i föregående stycke.

I fall av en annulation av data, och det inte är möjligt med en fysisk utplåning, av tekniska skäl eller på grund av den använda datorn, ska NATURAL LOGISTICS spärra uppgifterna, i syfte att förhindra ytterligare användning, tills fullständig eliminering av informationssystemet.

I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), om skydd av personuppgifter och genom att fylla i detta formulär, samtycker du till behandling av personuppgifter som kommer att inkluderas i filen potentiella kunder, ägd av NATURAL LOGISTICS S. L., registrerat i det allmänna registret i den spanska byrån för dataskydd, vars syfte är att hantera kunddata i företaget. Ni kan utöva Era rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och invändning så som anges i lagen genom vanlig post på följande adress: Ana Mariscal, 5 – 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), eller e-postadressen sv@500cosmeticsb2b.com.